Podmínky přijetí

Základní podmínky příjmu dětí do mikrojeslí  (od 7/2019)

1. Dítě je ve věku 0,5 – 3 roky včetně

2 . U rodičů dětí musí být zajištěna prokazatelná vazba na trh práce následovně:

Oba rodiče (resp. jiné osoby pečující o dítě ve společné domácnosti) splňují jedno z následujících kritérií:

  • jsou zaměstnaní nebo vykonávají podnikatelskou činnost
  • v případě nezaměstnanosti si zaměstnání aktivně hledají
  • jsou zapojeni v procesu vzdělávání či rekvalifikace
  • pracovní činnost musí být vykonávána na území České republiky

Rodiče (resp. jiné osoby pečující o dítě ve společné domácnosti) budou uvedení v evidenci dítěte a předloží níže uvedená potvrzení (v případě střídavé péče stačí uvést údaje pro jednu z domácností, kde dítě pobývá.) o tom, že: je zaměstnán/vykonává podnikatelskou činnost,v případě nezaměstnanosti si zaměstnání aktivně hledá (tj. je veden v registru Úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání),je zapojen v procesu vzdělávání (studium v prezenční či kombinované formě) či rekvalifikace

Formy prokazování:

  • zaměstnaná osoba – potvrzení zaměstnavatele o pracovním poměru (vč. DPP, DPČ) daného rodiče, s uvedením doby trvání pracovní smlouvy, příp. přímo pracovní smlouvou
  • u osob samostatně výdělečně činných – potvrzení ČSSZ o úhradě odvodů na sociální pojištění
  • v případě nezaměstnaných osob – potvrzení z úřadu práce o tom, že je rodič (případně jiná pečující osoba) veden v evidenci uchazečů o zaměstnání
  • osoby v procesu vzdělávání – potvrzení o studiu osoby absolvující rekvalifikační kurz – potvrzení o účasti na rekvalifikačním kurzu a certifikát/potvrzení o jeho úspěšném ukončení, pokud kurz končil v době konání projektu (podmínkou je kurz akreditovaný v ČR nebo EU)

3. Doložit potvrzení od dětského lékaře

4. Doložit evidenční list dítěte