Podmínky přijetí

Základní podmínky příjmu dětí do dětské skupiny

1. Dítě je ve věku 1 – 6 roků včetně

2 . U jednoho z rodičů dětí musí být zajištěna prokazatelná vazba na trh práce následovně:

  • jsou zaměstnaní
  • vykonávají podnikatelskou činnost
  • v případě nezaměstnanosti si zaměstnání aktivně hledají

Rodiče (resp. jiné osoby pečující o dítě ve společné domácnosti) budou uvedení v evidenci dítěte a předloží níže uvedená potvrzení

Formy prokazování:

  • zaměstnaná osoba – potvrzení zaměstnavatele o pracovním poměru (vč. DPP, DPČ) daného rodiče, s uvedením doby trvání pracovní smlouvy, příp. přímo pracovní smlouvou
  • u osob samostatně výdělečně činných – čestné prohlášení o hrazení záloh  na důchodové pojištění
  • v případě nezaměstnaných osob – potvrzení z úřadu práce o tom, že je rodič (případně jiná pečující osoba) veden v evidenci uchazečů o zaměstnání

3. Doložit potvrzení od dětského lékaře

4. Doložit evidenční list dítěte